Posts

19Jan2024

മലയാളം എതിർ ലിംഗം (pullingam, Masculine gender),(sthreelingam, feminine gender)

പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം ആൺ (പുരുഷൻ) എങ്കിൽ പുല്ലിംഗം എന്നാകുന്നു. പെൺ (സ്ത്രീ) എന്നാണെങ്കിൽ സ്ത്രീലിംഗം ആകുന്നു. സ്‌ത്രീപുരുഷഭേദം തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റാത്തവയെ നപുംസകലിംഗം (neuter) എന്നു പറയുന്നു. കള്ളൻ – കള്ളി – കള്ളം എന്നിവ യഥാക്രമം ഒരു ഉദാഹരണം. ആണും പെണ്ണും ചേർന്നതിനെ ഉഭയ ലിംഗം (bisexual) എന്നും പറയും.

എന്താണ് എതിർലിംഗം?

പരീക്ഷകളിലും മറ്റും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിത്. അതായത്, മേൽപറഞ്ഞവ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യത്തിൽ നൽകി അതിനു പറ്റുന്ന എതിരായ ലിംഗം എഴുതണം.

List of opposite genders (എതിർ ലിംഗം ലിസ്റ്റ് )

അധ്യാപകൻ – അധ്യാപിക
അച്ഛൻ – അമ്മ
അനിയൻ – അനിയത്തി
ആൺകുട്ടി – പെൺകുട്ടി
അഭിഭാഷകൻ – അഭിഭാഷക
അധിപൻ – അധിപ
അവൻ – അവൾ
അനിയൻ – അനിയത്തി

അന്ധൻ – അന്ധ
അനുഗൃഹീതൻ – അനുഗൃഹീത
അഭിനേതാവ് – അഭിനേത്രി
അപരാധി – അപരാധിനി
ആതിഥേയൻ – ആതിഥേയ
ആങ്ങള – പെങ്ങൾ
ആചാര്യൻ – ആചാര്യ
ഈശ്വരൻ – ഈശ്വരി
ഇവൻ – ഇവൾ
ഇഷ്ടൻ – ഇഷ്ട
ഇടയൻ – ഇടയത്തി

ഉപാദ്ധ്യായൻ – ഉപാദ്ധ്യായി
ഉദാസീനൻ – ഉദാസീന
ഊരാളി – ഊരാട്ടി
ഉത്തമൻ – ഉത്തമ
എമ്പ്രാൻ – എമ്പ്രാട്ടി
ഏകാകി – ഏകാകിനി
കയ്മൾ – കുഞ്ഞമ്മ
കാരണവൻ – കാരണവത്തി

കർത്താവ് – കർത്ത്രി
കനിഷ്ഠൻ – കനിഷ്ഠ
കർഷകൻ – കർഷക
കണിയാൻ (കണിയാർ ) – കണിയാട്ടി
കാടൻ – കാടത്തി
കാര്യസ്ഥൻ – കാര്യസ്ഥ

പുല്ലിംഗം
സ്ത്രീലിംഗം
Malayalam
Pullingam
Sthrilingam

കള്ളൻ – കള്ളി
കമ്മാളൻ – കമ്മാട്ടി
കവി – കവയിത്രി
കിങ്കരൻ – കിങ്കരി
കാമി – കാമിനി
കേമൻ – കേമത്തി
കാള – പശു
കലമാൻ – പേടമാൻ
കാമുകൻ – കാമുകി
കണ്ടൻപൂച്ച – ചക്കിപ്പൂച്ച
കീർത്തിമാൻ – കീർത്തിമതി
കുടുംബി – കുടുംബിനി
കൊമ്പൻ – പിടി
കഠിനൻ – കഠിന
കരി – കരിണി
ഗായകൻ – ഗായിക
ഗൃഹി – ഗൃഹിണി

ഗുണവാൻ – ഗുണവതി
ഘാതകൻ – ഘാതകി
ചോരൻ – ചോരി
ചാക്യാർ – ഇല്ലൊടമ്മ
ചക്രവാകം – ചക്രവാകി
ജനയിതാവ് – ജനയിത്രി
ജനകൻ – ജനനി
താപസൻ – താപസി
തപസ്വി – തപസ്വിനി
തമ്പി – തങ്കച്ചി
തടിയൻ – തടിച്ചി
തരകൻ – തരകസ്യാർ
തരുണൻ – തരുണി
തമ്പുരാൻ – തമ്പുരാട്ടി

തനയൻ – തനയ
തേജസ്വി – തേജസ്വിനി
ദൂതൻ – ദൂതി
ദേവൻ – ദേവി
ദാതാവ് – ദാത്രി
ധൈര്യശാലി – ധൈര്യശാലിനി
ധീരൻ – ധീര
ധ്വര – ധ്വരശ്ശാണി
നരൻ – നാരി
നായകൻ – നായിക
നമ്പ്യാർ – നങ്യാർ
നേതാവ് – നേത്രി
നുണയൻ – നുണച്ചി
നമ്പൂതിരി – അന്തർജനം
പിതാമഹൻ – പിതാമഹി

പൂവൻ – പിട
പതി – പത്നി
പറയൻ – പറച്ചി
പുലയൻ – പുലച്ചി
പാട്ടുകാരൻ – പാട്ടുകാരി
പണ്ടാല – കോവിലമ്മ
പണ്ഡിതൻ – പണ്ഡിത
പൗരൻ – പൗരി
പാൽക്കാരൻ – പാൽക്കാരി
പിഷാരടി – പിഷാരസ്യാർ

പൊണ്ണൻ – പൊണ്ണി
ഭർത്താവ് – ഭർത്ത്രി
പ്രേഷകൻ – പ്രേഷക
പ്രഭു – പ്രഭ്വി
പൗത്രൻ – പൗത്രി
ബലവാൻ – ബലവതി
ബാലൻ – ബാലിക
ബാലകൻ – ബാല
ബുദ്ധിമാൻ – ബുദ്ധിമതി
ബ്രാഹ്മണൻ – ബ്രാഹ്മണി
ബ്രഹ്മചാരി – ബ്രഹ്മചാരിണി
ഭിക്ഷു – ഭിക്ഷുകി
ഭഗവാൻ – ഭഗവതി

ഭവാൻ – ഭവതി
മന്ത്രി – മന്ത്രിണി
മുക്കുവൻ – മുക്കുവത്തി
മഹാൻ – മഹതി
മനസ്വി – മനസ്വിനി
മാതുലൻ – മാതുലാനി
മാടമ്പി – കെട്ടിലമ്മ
മാനി – മാനിനി
മാതാമഹൻ – മാതാമഹി
മാരാർ – മാരാസ്യാർ

യശസ്വി – യശസ്വിനി
യാചകൻ – യാചകി
യജമാനൻ – യജമാനത്തി
രചയിതാവ് – രചയിത്രി
രുദ്രൻ – രുദ്രാണി
ലേഖകൻ – ലേഖിക
വാര്യർ – വാരസ്യാർ
വഞ്ചകൻ – വഞ്ചകി
വരൻ – വധു
വിരഹി – വിരഹിണി
വിമുഖൻ – വിമുഖ
വേലക്കാരൻ – വേലക്കാരി
വിധുരൻ – വിധുര
വീരൻ – വീര
വേടൻ – വേടത്തി
വിദ്വാൻ – വിദുഷി

വിദ്യാർഥി – വിദ്യാർഥിനി
ശിവൻ – ശിവാനി
ശ്വശുരൻ – ശ്വശ്രു
ശ്രീമാൻ – ശ്രീമതി
ശ്രേഷ്ഠൻ – ശ്രേഷ്ഠ
ശ്രോതാവ് – ശ്രോത്രി
സമ്പാദകൻ – സമ്പാദിക
സന്യാസി – സന്യാസിനി
സുമുഖൻ – സുമുഖി
സഖാവ് – സഖി
സേവകൻ – സേവിക
സിംഹം – സിംഹി
സൂതൻ – സൂത
ഹസ്തി – ഹസ്തിനി


16Apr2023

Who is the first governor of Kerala?

First Governor of Kerala, a state situated in the southern part of India, has a rich cultural and political history. After India’s independence in 1947, Kerala was formed as a state on November 1, 1956, with the merging of Travancore-Cochin and the Malabar District of Madras State. Burgula Ramakrishna Rao was the first Governor of Kerala, and his tenure as Governor was from November 1, 1956, to June 1, 1957. In this blog, we will discuss the life and contributions of Burgula Ramakrishna Rao, the first Governor of Kerala.

Early Life and Education

Burgula Ramakrishna Rao was born on March 13, 1899, in Padakallu, a village in the Khammam district of Telangana. He completed his primary education in his village and later went on to study at Nizam College in Hyderabad. After obtaining his Bachelor’s degree, he went to England to pursue higher studies in Law. He completed his Law degree from Lincoln’s Inn, London.

Career

After completing his education, Burgula Ramakrishna Rao started his career as a lawyer. However, he soon became involved in the Indian freedom struggle and joined the Indian National Congress. He was elected to the Hyderabad State Legislative Assembly in 1936 and later became the Deputy Speaker of the Assembly. He also served as the Revenue Minister of Hyderabad State from 1946 to 1947.

After India’s independence in 1947, Burgula Ramakrishna Rao served as the Chief Minister of Hyderabad State from 1952 to 1956. During his tenure as Chief Minister, he implemented several welfare schemes for the people of Hyderabad, such as the construction of schools, hospitals, and public buildings.

Role as Governor of Kerala

Burgula Ramakrishna Rao was appointed as the first Governor of Kerala on November 1, 1956, after the state was formed by the merger of Travancore-Cochin and the Malabar District of Madras State. During his tenure as Governor, he was instrumental in setting up the administrative machinery of the state. He worked closely with the state government to establish institutions for governance, education, and healthcare.

Burgula also played a significant role in the integration of the people of different communities and cultures in Kerala. He promoted social and cultural development in the state and encouraged the preservation and promotion of Kerala’s rich cultural heritage. He was instrumental in initiating developmental projects in the state, including the construction of roads, bridges, and dams.

Apart from his administrative work, Burgula Ramakrishna Rao also had a keen interest in the arts and literature. He supported the revival of traditional art forms in Kerala and encouraged the growth of literature and music in the state.

Later Life and Legacy

Burgula ‘s tenure as Governor of Kerala lasted for only eight months, from November 1, 1956, to June 1, 1957. He resigned from the post due to health reasons. After his resignation, he retired from public life and lived a quiet life in Hyderabad.

Burgula passed away on September 14, 1967. He is remembered as a visionary leader who played a significant role in shaping the modern history of India. His contributions to the development of Hyderabad and Kerala are still remembered and celebrated today.

Conclusion

Burgula Ramakrishna Rao was a distinguished statesman, lawyer, and social reformer who dedicated his life to public service. He played a crucial role in the integration of Hyderabad State with the Indian Union and the development of Kerala as a state. As the first Governor of Kerala, he laid the foundation for the administrative machinery of the state and worked to promote social and cultural development.

His contributions to the welfare of the people and his efforts to promote unity and harmony among people from different communities and cultures are still remembered and appreciated today. Burgula Ramakrishna Rao was a true patriot and a leader who always put the interests of the nation and its people first.

first governor of Kerala

Here is some additional information that may be useful:

Find the list of all the Governors of Kerala in chronological order:

 1. Burgula Ramakrishna Rao (1950-1956)
 2. V.V. Giri (1956-1957)
 3. B. Rachaiah (1957-1960)
 4. V.P. Menon (1960-1965)
 5. Ajith Prasad Jain (1965-1971)
 6. V.R. Krishna Iyer (1971-1976)
 7. Jothi Venkatachalam (1977-1982)
 8. P. Ramachandran (1982-1988)
 9. Ram Dulari Sinha (1988-1990)
 10. Swaroop Singh (1990-1995)
 11. P. Shiv Shankar (1995-1996)
 12. Khurshed Alam Khan (1996-2002)
 13. Sukhdev Singh Kang (2002-2004)
 14. R.L. Bhatia (2004-2008)
 15. R.S. Gavai (2008-2011)
 16. M.O.H. Farook (2011-2014)
 17. Sheila Dikshit (2014-2016)
 18. P. Sathasivam (2014-2019)
 19. Arif Mohammad Khan (2019-present)

These individuals have made significant contributions to the development of the state of Kerala and have played an important role in shaping its history.


11Apr2023

Highest Peak in Kerala

highest peak in kerala

Highest Peak in Kerala: Kerala, located in the southwestern part of India, is known for its natural beauty, diverse flora and fauna, and scenic landscapes. One of the state’s most prominent natural landmarks is the highest peak in Kerala, Anamudi. Rising to an altitude of 2,695 meters (8,842 feet), Anamudi is the highest peak in South India and the highest peak in the Western Ghats.

Anamudi, which means “elephant’s forehead” in the local language, gets its name from the distinct shape of its peak, which resembles an elephant’s forehead. The mountain is located in the Eravikulam National Park in the Idukki district of Kerala and is part of the Western Ghats, a UNESCO World Heritage Site known for its rich biodiversity.

Anamudi is a popular destination for trekkers and hikers who are drawn to its scenic beauty and challenging terrain. The trek to the summit of Anamudi is a challenging one and requires a certain level of fitness and experience. The trek takes visitors through dense forests, grasslands, and rocky terrain and offers stunning views of the surrounding valleys and mountains.

Apart from its natural beauty, Anamudi is also home to a diverse range of flora and fauna. The mountain is covered in dense forests that are home to several endemic species of plants and animals. Some of the notable species found in the region include the Nilgiri tahr, a rare species of mountain goat found only in the Western Ghats, and the Neelakurinji, a flowering plant that blooms once every 12 years and is found only in the hills of the Western Ghats.

The Eravikulam National Park, where Anamudi is located, is also home to several other species of animals, including elephants, leopards, and Indian bison. The park is also a popular destination for birdwatchers, with over 120 species of birds found in the region.

Anamudi is not only a natural landmark but also holds cultural significance for the local population. The mountain is considered sacred by the indigenous tribes of the region, who believe that it is the abode of the gods. The tribes of the region, such as the Muthuvans and the Malayarayas, have been living in the region for centuries and have a deep connection with the mountain.

Apart from trekking and hiking, visitors can also indulge in other activities in the region, such as camping, wildlife safaris, and birdwatching. The Eravikulam National Park, where Anamudi is located, is a protected area and requires visitors to obtain permits before entering the park.

The best time to visit Anamudi is from September to May when the weather is pleasant, and the skies are clear. The monsoon season, from June to August, brings heavy rainfall and is not suitable for trekking and hiking.

Anamudi is not only a natural wonder but also a symbol of the rich cultural and ecological heritage of Kerala. It is a reminder of the need to conserve and protect our natural resources for future generations. Kerala’s highest peak is a must-visit destination for nature lovers, adventure enthusiasts, and anyone who wants to experience the beauty of the Western Ghats.

Highest Peak in Kerala

Conclusion

Anamudi, the highest peak in Kerala, is a natural wonder that draws visitors from around the world. Its scenic beauty, diverse flora and fauna, and challenging terrain make it a popular destination for trekkers, hikers, and nature enthusiasts. The mountain is a testament to the rich natural heritage of Kerala and a reminder of the importance of preserving our natural resources for future generations.

external link: Wikipedia

Internal link: who is the first chief minister of kerala?


11Apr2023

who is the first chief minister of kerala?

E. M. S. Namboodiripad
E.M.S. Namboodiripad

who is the first chief minister of kerala?. Kerala, a state located in the southwestern region of India, is known for its unique culture, traditions, and political history. The first chief minister of Kerala, Sri. E.M.S. Namboodiripad, played a significant role in shaping the state’s political landscape and introducing progressive reforms.

Sri. E.M.S. Namboodiripad, also known as EMS, was born on June 13, 1909, in Perintalmanna, a small town in Malappuram district of Kerala. He was a brilliant student and completed his education in economics and political science from the University of Calcutta. EMS was deeply influenced by the communist ideology and became a member of the Communist Party of India in 1934.

EMS was a prominent leader of the communist movement in India and played a vital role in the formation of the Communist Party of India (Marxist) in 1964. He was the first elected chief minister of Kerala and served two terms from 1957 to 1959 and from 1967 to 1969.

During his tenure as chief minister, EMS implemented several radical reforms that transformed Kerala’s social and economic landscape. He introduced the historic land reforms act in 1963, which abolished landlordism and redistributed land to landless farmers. The act also placed a ceiling on land ownership, ensuring that no individual or family could own more than a certain amount of land.

EMS also played a crucial role in the establishment of the Kerala State Electricity Board, which was responsible for providing electricity to rural areas of the state. He introduced the first-ever literacy program in India, the “Kerala Model,” which aimed to eradicate illiteracy and promote education among the masses. This program was highly successful and became a model for other states in India to follow.

EMS’s contributions to Kerala’s development were not limited to his tenure as chief minister. He continued to work for the welfare of the people of Kerala and remained an influential figure in Indian politics until his death in 1998.

EMS was not only a prominent political leader but also a prolific writer and intellectual. He was a prolific writer and penned several books, including his autobiography “My Life,” which is considered a landmark in Indian literature. He was also a prominent Marxist theoretician and wrote extensively on Marxist theory and its application in Indian politics.

EMS’s contributions to Indian politics were not limited to Kerala. He played a crucial role in the formation of the Communist Party of India (Marxist) and was a member of the party’s central committee for many years. He was also instrumental in the establishment of the All India Kisan Sabha, a farmers’ organization that fought for the rights of peasants and agricultural workers.

Despite his Marxist beliefs, EMS was a pragmatic leader who understood the importance of working with other political parties and forging alliances. He played a significant role in the formation of the United Front government in West Bengal in 1967 and the Janata Party government at the national level in 1977.

EMS’s contributions to Indian politics and society have been widely recognized. He was awarded the Padma Bhushan, India’s third-highest civilian award, in 1973, and the Jnanpith Award, India’s highest literary award, in 1993. He was also awarded the Lenin Peace Prize in 1977, becoming the first Indian to receive this prestigious award.

who is the first chief minister of kerala

In conclusion

Sri. E.M.S. Namboodiripad, Kerala’s first chief minister, was a visionary leader who dedicated his life to the betterment of society. His progressive reforms and policies transformed Kerala into a model state for social and economic development. His legacy continues to inspire generations of leaders and citizens, and he will always be remembered as one of the most influential political figures in Indian history.

external Links: Wikipedia

Internal Links: Kerala State Symbols


7Apr2023

 1. India States and Capitals List

India States and Capitals: India is a vast and diverse country, with 28 states and 8 Union territories. Each state is unique in terms of culture, language, and cuisine, and has its own capital city. In this blog, we will take a closer look at each state and its capital, highlighting some of the interesting facts and features that make each one special.

a list of all the states in India and their respective capitals:

 1. Andhra Pradesh – Amaravati
 2. Arunachal Pradesh – Itanagar
 3. Assam – Dispur
 4. Bihar – Patna
 5. Chhattisgarh – Raipur
 6. Goa – Panaji
 7. Gujarat – Gandhinagar
 8. Haryana – Chandigarh
 9. Himachal Pradesh – Shimla
 10. Jharkhand – Ranchi
 11. Karnataka – Bengaluru
 12. Kerala – Thiruvananthapuram
 13. Madhya Pradesh – Bhopal
 14. Maharashtra – Mumbai
 15. Manipur – Imphal
 16. Meghalaya – Shillong
 17. Mizoram – Aizawl
 18. Nagaland – Kohima
 19. Odisha – Bhubaneswar
 20. Punjab – Chandigarh
 21. Rajasthan – Jaipur
 22. Sikkim – Gangtok
 23. Tamil Nadu – Chennai
 24. Telangana – Hyderabad
 25. Tripura – Agartala
 26. Uttar Pradesh – Lucknow
 27. Uttarakhand – Dehradun
 28. West Bengal – Kolkata

In addition to the states, India also has 8 Union territories, each with its own capital:

 1. Andaman and Nicobar Islands – Port Blair
 2. Chandigarh – Chandigarh
 3. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu – Daman
 4. Lakshadweep – Kavaratti
 5. Delhi – New Delhi
 6. Puducherry – Pondicherry
 7. Jammu and Kashmir – Srinagar (summer), Jammu (winter)
 8. Ladakh – Leh

Tags: India states and capitals, india all state name list and capital pdf in english

Each state and union territory has its own unique history, culture, and traditions. The states are further divided into districts, which are administered by elected representatives and government officials.

India’s rich diversity can be seen in the varied cuisines, languages, and customs that are prevalent across the country. The states and union territories of India are a reflection of this diversity and play a crucial role in shaping the country’s social, economic, and political landscape

India administrative map

Table of Contents


6Apr2023

Symbols of Kerala

10 symbols of kerala: Kerala, also known as “God’s Own Country,” is a state located in the southern part of India. It is a land of cultural diversity and natural beauty, known for its picturesque backwaters, serene beaches, lush green forests, and unique traditions. Kerala is a state that takes pride in its culture, heritage, and identity. The state has a plethora of state symbols that represent its culture and values. In this blog, we will take a look at the state symbols of Kerala.

 1. State Animal: Indian Elephant

The Indian Elephant is the state animal of Kerala. It is an important part of Kerala’s culture and tradition, and elephants play a significant role in the state’s festivals and religious ceremonies. The elephants are adorned with beautiful ornaments and are paraded on the streets during festivals like Thrissur Pooram and Guruvayur Festival.

 1. State Bird: Great Indian Hornbill

The Great Indian Hornbill, also known as the Great Pied Hornbill, is the state bird of Kerala. It is a large and majestic bird, with a unique appearance, and is found in the forests of Kerala. The bird is known for its distinctive curved beak, which is used to catch prey and also to make a loud, distinctive call.

 1. State Tree: Coconut Tree

The Coconut Tree, also known as the Tree of Life, is the state tree of Kerala. It is an integral part of Kerala’s culture and is found abundantly throughout the state. The tree is known for its multiple uses, from providing food, shelter, and livelihoods to the people of Kerala, to being used in religious ceremonies and festivals.

 1. State Fruit: Jackfruit

The Jackfruit, also known as the Chakka in Malayalam, is the state fruit of Kerala. It is a large and spiky fruit that is found abundantly in the state. The fruit is known for its sweet and delicious taste and is used in a variety of dishes, from curries to desserts.

 1. State Dance: Kathakali

Kathakali is the state dance of Kerala. It is a classical dance form that originated in the state and is known for its elaborate costumes, makeup, and intricate dance movements. The dance form is based on stories from Hindu mythology and is performed by highly trained dancers.

 1. State Butterfly: Malabar Banded Peacock

The Malabar Banded Peacock, also known as the Troides minos, is the state butterfly of Kerala. It is a large and beautiful butterfly that is found in the forests of the state. The butterfly is known for its vibrant blue and green coloration and is considered a symbol of the state’s natural beauty.

 1. State Fish of kerala : Pearl Spot / Green Chromide

The Pearl Spot, also known as Karimeen in Malayalam, is the state fish of Kerala. It is a popular fish found in the backwaters of Kerala, and is known for its delicious taste and nutritional value. The fish is a significant part of Kerala’s cuisine, and many traditional dishes are made using it.

 1. State Seal: Emblem of Kerala

The Emblem of Kerala, also known as the Seal of Kerala, is the state seal of Kerala. It features two elephants, one with a raised trunk, representing the state’s rich culture and tradition. The emblem also features a coconut tree, representing the state’s abundance of natural resources, and the motto “Jai Hind,” meaning “Victory to India.”

 • 9. State Reptile: King Cobra

The King Cobra is the state reptile of Kerala. It is a venomous snake found in the forests of Kerala, and is known for its majestic appearance and deadly venom. The snake is also revered in Kerala’s culture and is associated with Lord Shiva, who is often depicted wearing a cobra around his neck.

 • 10. Kerala State Flower: Golden Shower

The Golden Shower, also known as Cassia fistula, is the state flower of Kerala. It is a beautiful and vibrant flower that is used in religious ceremonies and is also the state’s official tree. The tree is known for its medicinal properties and is used to treat various ailments.

In conclusion, the state symbols of Kerala represent the state’s rich culture, heritage, and identity. Each symbol is unique and plays an important role in Kerala’s traditions and festivals. Kerala takes great pride in its state symbols, and they are an integral part of the state’s identity.

Symbols of Kerala

tags: state fish of kerala malayalam, state symbols of kerala in malayalam

symbols of kerala, state symbols of kerala

Table of Contents


4Apr2023

Prime Ministers of India

Here is a list of all the Prime Ministers of India in chronological order:

 1. Jawaharlal Nehru (1947-1964)
 2. Lal Bahadur Shastri (1964-1966)
 3. Indira Gandhi (1966-1977)
 4. Morarji Desai (1977-1979)
 5. Charan Singh (1979-1980)
 6. Indira Gandhi (1980-1984)
 7. Rajiv Gandhi (1984-1989)
 8. V.P. Singh (1989-1990)
 9. Chandra Shekhar (1990-1991)
 10. P.V. Narasimha Rao (1991-1996)
 11. Atal Bihari Vajpayee (1996)
 12. H.D. Deve Gowda (1996-1997)
 13. Inder Kumar Gujral (1997-1998)
 14. Atal Bihari Vajpayee (1998-2004)
 15. Dr. Manmohan Singh (2004-2014)
 16. Narendra Modi (2014-present)

Note: This list includes all the individuals who have held the position of Prime Minister of India since the country’s independence in 1947. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India, and Narendra Modi is the current Prime Minister

Table of Contents


4Apr2023
Father of Nation, Mahatma Gandhi

Father Of Nation – Unleashing the Timeless Wisdom of Mahatma Gandhi: Discovering the Man Behind the Legend

Father Of Nation: Mohandas Karamchand Gandhi, also known as Mahatma Gandhi, is widely considered to be the Father of the Indian Nation. He was an Indian independence activist, political leader, and social reformer who played a crucial role in India’s struggle for freedom from British colonial rule.

Gandhi was born on October 2, 1869, in Porbandar, a coastal town in the present-day Indian state of Gujarat. He studied law in England and then moved to South Africa, where he lived and worked for over two decades, fighting for the rights of Indian immigrants and other marginalized communities. Gandhi’s experiences in South Africa shaped his views on racism, discrimination, and social injustice, and they laid the foundation for his future work in India.

Gandhi returned to India in 1915, and he soon became a prominent leader in the Indian National Congress, a political party that was fighting for India’s independence from British rule. He advocated for non-violent civil disobedience as a means of achieving independence, and he led several campaigns and protests, including the Salt Satyagraha, the Quit India Movement, and the Non-Cooperation Movement.

Gandhi’s philosophy of non-violence, or ahimsa, was central to his work as an activist and social reformer. He believed that non-violence was the most effective means of achieving social and political change, and he used this philosophy to fight against oppression, discrimination, and injustice. Gandhi’s belief in the power of non-violence influenced countless other activists and leaders around the world, including Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela.

Throughout his life, Gandhi emphasized the importance of self-discipline, self-reliance, and personal responsibility. He believed that individuals had a duty to work towards the betterment of society and to uphold the values of truth, justice, and equality. Gandhi’s emphasis on individual responsibility and self-improvement continues to be relevant today, as people around the world strive to make positive changes in their communities and in the world.

Gandhi’s influence extended far beyond India, and he was recognized as a global leader and advocate for peace and human rights. He was nominated for the Nobel Peace Prize five times, and he received the honor in 1948, the year of his assassination. Gandhi’s ideas and teachings continue to inspire people around the world, and his legacy is celebrated in India and beyond.

In conclusion, Mahatma Gandhi is one of the most important figures in Indian history, and his contributions to the country’s independence movement and to the global fight for peace and justice cannot be overstated. His commitment to non-violence, his devotion to social justice and equality, and his unwavering faith in the power of the people continue to inspire generations of Indians and people around the world. Gandhi’s legacy is a reminder of the importance of personal responsibility, self-discipline, and the pursuit of truth and justice in the quest for a better world.


3Apr2023

Indian National Anthem Lyrics

The Indian National Anthem is a proud symbol of India’s unity and diversity. It is composed of five stanzas, each with its own unique meaning. The anthem is a source of national pride and patriotism for Indians all over the world. It was written by Nobel Laureate Rabindranath Tagore in 1911 and officially adopted in 1950 after India gained independence from British rule. The anthem is a reminder of the struggles that Indians faced to gain their freedom and serves as an inspiration for generations to come.

The lyrics of the Indian National Anthem as follows:

Jana-gana-mana-adhinayaka, jaya he

Bharata-bhagya-vidhata.

Punjab-Sindh-Gujarat-Maratha 

Dravida-Utkala-Banga

Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga 

Uchchala-Jaladhi-taranga.

Tava shubha name jage, 

Tava shubha asisa mage, 

Gahe tava jaya gatha, 

Jana-gana-mangala-dayaka jaya he 

Bharata-bhagya-vidhata.

Jaya he, jaya he, jaya he, Jaya jaya jaya, jaya he! 

History Of Indian National Anthem

The Indian National Anthem, “Jana Gana Mana,” was originally composed in Bengali by Rabindranath Tagore in 1911. It was first performed at a session of the Indian National Congress in Calcutta in December of that year. The song was later translated into Hindi by Abid Ali.

The anthem quickly gained popularity among the Indian people and was commonly sung at political and cultural events. It was even adopted by the Indian National Army during the struggle for independence from British colonial rule.

In 1947, when India gained independence, “Jana Gana Mana” was officially adopted as the national anthem of India. The government of India issued guidelines for the correct version to be sung and also designated February 27th as National Anthem Day.

Despite its popularity, the anthem has been surrounded by controversy over the years. Some critics have argued that it is too difficult to sing and that the lyrics are too complex. Others feel that the song’s inclusion of religious references goes against the secular nature of the Indian state.

Despite these criticisms, “Jana Gana Mana” remains an important symbol of the Indian nation and its struggle for independence. It is regularly played at official government ceremonies and cultural events, and is a source of pride for the people of India.

Table of Contents


https://totoabadi21.com/ abadicash https://www.abadislot72.com/ https://menarampo71.net/ royalbola abadislot abadislot menara368 abadicash vipmaxwin